International Geomechanics Conference

ДЕВЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГЕОМЕХАНИКА - IGC'2020

07-11.09.2020, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ


HomeVideo site: www.mdgm.eu
Забележка: За видеото моля
използвайте Google ChromeВажни дати:

Краен срок за представяне на резюме 15. 03. 2020
Краен срок за представяне на доклада 30. 06. 2020
Краен срок за представяне на регистрационна форма с платена такса за правоучастие, за реклама, за участие в изложбата
15. 07. 2020

Място


Хотел "Астор Гардън"

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Уважаеми колеги,

Българският национален организационен комитет най-сърдечно кани учени, ръководители, изследователи и специалисти да участвуват в IХ Международна конференция по геомеханика. Конференцията ще се проведе в периода 7 - 11 септември 2020 г. в хотел Астор гардън, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна.

Тематиките на конференцията обхващат целия спектър от фундаментални въпроси за формирането на напрегнато и деформирано състояние на масива, изследователски методи за оценка, екологични проблеми и опазване на околната среда. Отделено е тематично направление на маркшайдерските методи, като идеята е да се обособи както в сборника с научни доклади, така и в програмата на конференцията секция, отразяваща постиженията в компютърните системи за наблюдение и управление и иновации в маркшайдерските технологии.

Резултатите от изследванията, обсъждани по време на конференцията, са възможност за приложение на геомеханичните методи, свързани с развитието и използването на подземното пространство в минната промишленост, строителството, промишлените и обществените сгради, транспортните съоръжения и др.

С вашето участие във форума, ще повишите научния статут на IХ Международна конференция по геомеханика и ще имате възможност както да популяризирате вашите научни постижения, така и да осъществите нови лични и творчески делови контакти.

Очакваме да се видим на IХ Международна конференция по геомеханика.

                               д-р инж. Кремена Деделянова
                   Председател на НТС по МДГМ


  ОРГАНИЗАТОРИ:
НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛУРГИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ


  СЪОРГАНИЗАТОРИ:
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
Висше строително училище "Любен Каравелов"
Българска минно–геоложка камара
"Антех ТФА" ООД
"Асарел-Медет" АД
Асоциация "Български въгледобив"
"Видекс" АД
"Геострой" АД
"Геотехмин" ООД
"Геотрейдинг" АД
"Гипс" АД
"Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД
"Елаците-Мед" АД
"Каолин" ЕАД
"Метрополитен" ЕАД
"Мини Марица – Изток" ЕАД
"Минпроект" ЕАД
"Минстрой холдинг" АД
"Нипроруда" АД
Индустриален клъстер Средногорие
"Хемус-М" АД


  с медийното партньорство на:
сп. "Минно дело и геология"
сп. "Геология и минерални ресурси"
в-к "Рудничар"
Издателство "Руда и метали"
в-к "Наука и общество"


All rights reserved. All pages Copyright © www.confgeomech.info Webmaster